Martyna September Shots

LIRENE

lirene_sm_martyna_01_2
lirene_sm_martyna_05_1
lirene_sm_martyna_07_2
lirene_sm_martyna_02_1
lirene_sm_martyna_01_1
lirene_sm_martyna_07_1
lirene_sm_martyna_03_2
lirene_sm_martyna_06_1
lirene_sm_martyna_02_2
lirene_sm_martyna_04_2
lirene_sm_martyna_05_2
lirene_sm_martyna_03_1
lirene_sm_martyna_06_2
lirene_sm_martyna_04_1

CREDITS

brand Lirene Dermoprogram @lirene
agency Q&A Communications @qacommunications
model Martyna Buda @mvrtynvb
art director Bartosz Podborowski @podborowski
photos Bartosz Podborowski @podborowski
make-up / style Martyna Buda @mvrtynvb
retouch Bartosz Podborowski @podborowski

Copyrights by Bartosz Podborowski.
All rights reserved.